Retro štýl-Nadčasová elegancia
Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
 3. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

7. Ochrana osobných údajov

7.1.Online vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako:

"Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu".

Ako používame vaše informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám povie, ako my, spoločnosť Marianna Čaňová, zhromažďujeme a použijeme vaše osobné údaje, cookies, sťažnosti, odbery.

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Aby sme vám mohli poskytnúť tovar z našej stránky musíme zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb na korešpondenčné účely a podrobné poskytovanie služieb. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavujú narušenie vášho súkromia.

Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť vás bude kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem.

Bude spoločnosť zdieľať moje osobné údaje s iným prevádzkovateľom?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene - doručovanie tovaru, objednávkový systém. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Ako bude spoločnosť používať moje osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Spoločnosť Marianna Čaňová bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Za akých okolností ma bude spoločnosť Marianna Čaňová kontaktovať?

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?

Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov/DPO.
 • Účel spracovania, ako aj právny základ spracovania.
 • Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.
 • Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.
 • Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.
 • Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.
 • Ako dlho budú údaje uložené.
 • Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu.
 • Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek.
 • Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu.
 • Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.
 • Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.
 • Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania..

Aké formy identifikačného dokladu (ID) budem potrebovať na preukázanie svojej totožnosti vo vzťahu k požadovaným informáciám?

Spoločnosť Marianna Čaňová  akceptuje nasledujúce formy ID, ak sa požadujú informácie o vašich osobných údajoch: Cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov / vlastníka GDPR:

 

 Úradník pre ochranu údajov - DPO/kontaktné údaje prevádzkovateľa
Meno:Marianna Čaňová
Adresa 1:Drietoma 362, 913 03
  

7.2.Oznámenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?

Eshop Retro kočiky spoločnosť Marianna Čaňová sa zaoberá predajom detského tovaru.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov uvádza typy osobných údajov, ktoré získavame, spôsoby, akými používame tieto údaje, osoby a subjekty, s ktorými tieto údaje zdieľame, a možnosti nastavenia, ktoré máte v súvislosti s využívaním údajov zo strany našej spoločnosti. Toto oznámenie tiež uvádza opatrenia, ktoré prijímame na ochranu zabezpečenia informácií. Ďalej tu uvádzame spôsoby, ako nás môžete kontaktovať, aby ste: (1) získali prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytnete, mohli tieto osobné údaje opraviť, zablokovať alebo odstrániť, (2) mohli zrušiť akýkoľvek súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste predtým udelili, (3) nám mohli oznámiť, že si už neželáte dostávať marketingové materiály, a (4) mohli sa na čokoľvek opýtať v súvislosti s postupmi pri ochrane vašich osobných údajov.

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov na iných webových stránkach pod značkou Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová , iné informácie či oznámenia, ktoré môžu odkazovať na spoločnosť Retrokočiky.sk, spoločnosť Marianna Čaňová.

V prípade, že máte povereného DPO (Data Protection Officer/Zodpovedná osoba)/ a zástupcov prevádzkovateľa je možné kontaktovať priamo tu:

 • kocikysmejko@gmail.com
 • 0908236717

Osobné údaje ktoré by sme chceli od vás získať, sú:

 

Typ osobných údajov: Zdroj (v prípade, že spoločnosť získala Vaše osobné údaje a tie neboli zhromaždené priamo od vás, dotknutej osoby).
Meno a priezvisko  
Adresa bydliska  
email  
telefón  

 

Osobné údaje, ktoré získame budú použité na nasledujúce účely:

 • telefonickú alebo emailovú komunikáciu za účelom ozrejmenia správnosti objednávky
 • doručenia tovaru na správnu adresu doručenia

Právny základ pre spracovanie osobných údajov:

 • elektronická objednávka tovaru cez eshop kocikysmejko.sk

Legitímne záujmy, ktoré sledujeme, sú nasledovné:

 • brániť sa proti počítačovým útokom

Osobitné  kategórie dotknutých osobných údajov  sú:

 • biometrické údaje

Súhlas

Súhlas sa vyžaduje, v prípade, že spoločnosť spracúva vymedzené typy osobných údajov, ale tento musí byť výslovne uvedený. V prípade, že vás žiadame o citlivé osobné údaje, vždy vás na to vopred upozorníme a udáme dôvod, prečo a ako budú tieto osobné údaje použité.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením na email kocikysmejko@gmail.com .

Zverejnenie

Spoločnosť nebude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho získania vášho súhlasu.

Doba archivácie (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracuje osobné údaje na dobu spracovania objednávky, t.j. po dobu doručenia tovaru k zákazníkovi.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Všetky vyššie  uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

Sťažnosti

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov na spoločnosť (alebo tretie strany, ako je popísané vyššie), alebo ako bola sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu a zástupcovi spoločnosti pre ochranu osobných údajov/DPO a podať návrh na opravné konanie.

Podrobnosti pre každý z týchto kontaktov sú:

 

 Kontaktné údaje orgánu dohľaduKontaktné údaje úradníka ochrany údajov (DPO)] / [GDPR Owner]
Meno:Marianna ČaňováMarianna Čaňová
Adresa 1:Drietoma 362, 913 03Drietoma 362, 913 03
Email:kocikysmejko@gmail.comkocikysmejko@gmail.com
Tel. číslo:09082367170908236717

 

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Prečítajte si viac o tom, ako a prečo používame vaše údaje tu: https://1504491101.eshop-rychlo.sk/kocik4u/4-OBCHODNE-PODMIENKY/7-Ochrana-osobnych-udajov .

7.3.Žiadosť o prístup k predmetu:

TitulPán ☐Pani ☐Slečna ☐Iné: ☐
Priezvisko 
Krstné meno 
Súčasná adresa 
Telefónne číslo: 
Domov 
Do práce 
Mobilné telefónne číslo 
Mailová adresa 
Dátum narodenia 
Dokumentácia poskytnutá k identifikácii dotknutej osoby: 
Požadované údaje:Údaje o osobe požadujúcej osobné údaje (v prípade ak žiadateľ  nie je dotknutá osoba):

Konáte v mene dotknutej osoby s jej písomným poverením/úradným poverením?Áno ☐ Nie ☐
Ak áno, uveďte svoj vzťah k dotknutej osobe (napr. rodič, zákonný zástupca alebo právny zástupca) 
Priložte dôkaz o tom, že ste právne oprávnení získať tieto informácie.
TitulPán ☐Pani ☐Slečna ☐Iné: ☐
Priezvisko 
Krstné meno 
Súčasná adresa 
Telefónne číslo: 
Domov 
Do práce 
Mobilné telefónne číslo 
Mailová adresa 

VYHLÁSENIE

Ja, ………………………………………………………, podpísaný / á osoba uvedená v bode (1), týmto žiadam, aby mi Retro kociky sk, spoločnosť Marianna Čaňová poskytla informácie o tom, aké moje osobné údaje v rámci spoločnosti spracúva.

Podpis: Dátum:

Formulár vyplnený (meno):

Ja, ………………………………………………………, podpísaný / á a osoba uvedená v bode 1.1, týmto žiadam, aby mi organizácia poskytla informácie o tom aké osobné údaje v rámci spoločnosti spracúva o dotknutej osobe uvedenej v bode (1).

Podpis: Dátum:

Formulár vyplnený (meno):


Tento formulár musí byť bezodkladne odoslaný na poverenú osobu v rámci Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová, na email: kocikysmejko@gmail.com .

RETRO ŠTÝL-Nadčasová elegancia 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk